We Salute you, fallen Walmart shopper

What do you think?